Cafe Nespresso về nhiều nha mọi người , date 31/7/2020 gồm các mùi sau :
Ristretto x 120 hộp
Arpeggio x 140 hộp
Roma x 70 hộp
Livanto x 50 hộp
Volluto x 40 hộp
Capriccio x 25 hộp
Kazaar x 10 hộp
Dharlan x 10 hộp
Vanillo x 15 hộp
Caramelito x 5 hộp
Ciocattino x 5 hộp
Envivo Lungo x 10 hộp
Linizio lungo x 50 hộp

Tagged: , , , , , ,