1 số cafe viên nén Nespresso shop hiện có,và 11/1 này shop về lại 6 máy cafe Nespresso và các mùi bán chạy để phục vụ mùa tết,ko để trục trặc hàng hóa như năm ngoái

Kazaar x 30 hộp
Dharkan x 10 hộp
apreggio x 35 hộp
ristretto x 30 hộp
Livanto x 30 hộp
Volluto x 20 hộp
cosi x 40 hộp
Capriccio x 40 hộp
caramelito x 30 hộp
ciocattino x 35 hộp
Vanillo x 30 hộp
Rosabaya x 7 hộp
Indrya x 10 hộp
Dulsao x 8 hộp
Decaff Arpeggio x 9 hộp
1 máy Citiz milk red Nespresso
1 máy aeroccino 3 black

Tagged: ,